'सुदूर पश्चिमको आर्थिक विकासको सहयात्री'

News & Updates
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

प्रधान कार्यलय
मानब संशाधन व्यबस्थापन विभाग
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना  (मिति २०७३/०५/२१)

यस बैकले बिभिन्न पदहरु खुला प्रतियोगिता द्वारा पदपूर्ति गर्न मिति २०७३/०५/१८ गते सहायक प्रबन्धक, अधिकृत, कनिष्ठ अधिकृत, बरिष्ठ सहायक पदका लागि लिएको मौखिक परीक्षा र कनिष्ठ सहायक पदका लागि लिखित परीक्षा उतिर्ण गरेका उम्मेदवारहरुको २०७३/०५/१९ गते लिएको अन्तरवार्ता समेत को कुल प्राप्ताङ्क अनुसारको योग्यताक्रमका आधारमा देहायका उम्मेदवारहरु सफल भएकोले यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।सफल उम्मेदवारहरु मध्ये कनिष्ठ सहायक पदका सफल उम्मेदवारहरुले मिति  २०७३/०५/२३ गते सम्पर्क राख्न आउन र अन्य पदमा सफल उम्मेदवारहरुले मिति २०७३/०५/३० गते सम्ममा यस विभागमा सम्पर्क राख्न आउनुहोला । उक्त मिति भित्र सम्पर्क राख्न नआएमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ती गरिने व्यहोरा समेत यसै सुचनाद्धारा जानकारी गराईन्छ ।

 

सहायक प्रबन्धक पदका लागि सफल उम्मेद्वार
क्रं. सं. रोल.नं. नाम
जगत कुमार महतारा
बैकल्पिक उम्मेदवार
श्रीकृष्ण अधिकारी
 
अधिकृत पदका लागि सफल उम्मेदवार ।
क्रं. सं. रो. नं. नाम
नविन रावल
 
कनिष्ठ अधिकृत पदका लागि सफल उम्मेदवार ।
क्रं. सं. रो. नं नाम
सौजन्य शाही
प्रेम प्रसाद भट्टराई
 
बरिष्ठ सहायक पदका लागि सफल उम्मेदवार ।
क्रं. सं. रो. नं. नाम
कोष राज जोशी
  बैकल्पिक उम्मेदवार
प्रविण रावल
ओमकार ढुङ्गाना
सरोज प्रसाद अवस्थी
     
कनिष्ठ सहायक पदका लागि सफल उम्मेदवार ।
क्र.स. रोल नं. उम्मेदवार नाम
५१ गोबिन्द प्रसाद जोशी
२९ दिलिप सिंह भाट
३९ दिनेश चौधरी
१६६ सुरेश धामी
९३ महेश शाही
२३ चन्द्र बहादुर धामी
१३९ रमेश शर्मा
८५ लक्ष्मण दत्त जोशी
८१ कृष्ण सिंह भाट
बैकल्पिक उम्मेदवार
९२ महेन्द्र बिष्ट
१७५ योगेन्द्र बहादुर कटुवाल
१७३ यादव प्रसाद बोहरा
४८ गणेश थापा
अशिम पाण्डेय
७० कैलाश भट्ट
१२१ प्रकाश दत्त जोशी
१३३ पुष्प राज जोशी
१५७ श्याम राज भट्ट
१० २२ चक्रदेव भट्ट